Home
Menu
Zoeken Annuleer
Drie pijlers
Wij richten ons op drie pijlers: 
kleine klassen, persoonlijke begeleiding en maximaal resultaat
Wij stimuleren onze kinderen om zo veel mogelijk te leren en zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. Hierbij krijgen ze persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerkrachten. Met een kleinschalige opzet van de school wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, maar ook een rustige en natuurlijke leeromgeving. 
Met onderwijsconcepten als Kanjertraining en Thinking for Learning zijn wij zeer vooruitstrevend als het gaat om toekomstgericht leren (21th Century skills).
Obs de Schakel één van acht openbare openbare basisscholen in Winterswijk. De school is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 
De algehele leiding op onze school is in handen van mevrouw Karin Elburg.
 

Missie en Visie

Als team hebben wij de missie van onze school vormgegeven. In de missie geven wij antwoord op de elementaire vragen: waarom bestaan wij als obs De Schakel, waarom doen wij het werk dat wij doen?

Onze missie
In een open, veilige en vertrouwde omgeving zien wij en horen wij elk kind en laten wij kinderen optimaal ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk om, samen met de ouders, kinderen te leren vertrouwen op hun eigen cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. We willen de kinderen een goede basis geven voor hun toekomst en zorgen dat zij een plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. Deze samenleving verandert snel en stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Die moeten zich kunnen aanpassen, steeds in staat en bereid zijn hun bakens te verzetten en steeds nieuwe oplossingen bedenken voor wat er op hen af komt.
Vanuit de missie en onze kernwaarden hebben wij met ons team gesproken over onze visie op onderwijs. In onze visie gaat het er over hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Onze visie
Wij verzorgen effectief en doelgericht onderwijs. We willen dat kinderen zicht hebben op hun eigen leerproces, maar doen dat nu nog met leerkracht-gestuurd onderwijs. De leerkracht maakt het verschil vanuit een leidende rol. De leerkracht geeft leiding en zet structuur en duidelijkheid centraal. Wij doen dit volgens het leerstofklassensysteem waarbij zoveel mogelijk kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Wij kijken naar leerbehoeften van kinderen en passen ons onderwijs indien mogelijk aan. Wij differentiëren door bijvoorbeeld een verlengde instructie te geven of door extra uitdaging te bieden. Als wij het over leren hebben bedoelen wij leren met je hoofd, je hart en je handen. Zowel alleen als met anderen samen. Ieder kind is uniek, je mag zijn wie je bent maar je houdt rekening met de ander en je handelt vanuit respect voor elkaar. Leerlingen leren het best als zij zich veilig en vertrouwd voelen. Grenzen en structuur zijn dan ook belangrijk voor onze school. ‘Van regels en grenzen worden kinderen mooie mensen’. De verschillende culturen en achtergronden van de kinderen maken onze school tot een pluriforme omgeving die een mooie afspiegeling is van de maatschappij waarin wij leven. Wij werken als team. Dat houdt in dat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor onze kinderen en ons onderwijs, dat wij onszelf blijven ontwikkelen en elkaar ondersteunen. Wij gaan er samen voor!

In ons logo geven wij bovenstaande het kort en krachtig weer:

 

Toekomstgericht onderwijs op onze school; Het Schakelconcept 
Anders kijken
Op De Schakel hebben we de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs. Wij vroegen ons hardop af waarom klassen van 28 kinderen met één leerkracht? Waarom zoveel aandacht voor wat nog niet lukt? Waarom hetzelfde menu voor de hele klas? Waarom de hele dag zitten en luisteren? 
Maar ook, waarom krijgen kinderen niet meer ruimte om mee te kiezen? Waarom krijgen eigenheid en brede ontwikkeling niet alle aandacht? Waarom ligt de focus niet op verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen? En waarom krijgt elk talent niet dezelfde kans? 

Actief leren

Wij vinden dat het niet gaat om ‘vullen van een vat’, maar om ‘ontsteken van vuur’. Wij vinden zelfkennis net zo belangrijk als kennis. Wij laten niet alleen ‘stof’ leren, maar geven stof tot nadenken, kinderen gaan op onderzoek uit. Wij zetten kinderen niet op de lopende band per leeftijd maar zien meerwaarde in het leren en ontwikkelen van jezelf met kinderen van diverse leeftijden. 

Anders groeperen

Dat houdt in dat we kinderen anders moeten groeperen. De traditionele groeperingsvorm stamt vanuit de tijd van de industriële revolutie. Leerlingen werden op leeftijd geselecteerd en bij elkaar gezet in reguliere klassen. Alle leerlingen kregen tegelijkertijd dezelfde leerstof aangereikt. Lopende band principe. Later werd er rekening gehouden met leerlingen die meer tijd nodig hadden om zich de leerstof eigen te maken. Meestal door extra instructie maar soms bleven leerlingen zitten om een leerjaar over te doen. Weer later werd er ook meer rekening gehouden met leerlingen die zich de leerstof sneller eigen konden maken. Soms door kortere of geen instructie en soms gingen deze leerlingen versneld door en sloegen een leerjaar over.
Wij werken in drie Schakelgroepen. De leerkrachten werken samen in een gedifferentieerd team. 
Schakel 13 (leerjaren 1, 2 en 3). Schakel 45 (leerjaren 4 en 5). En Schakel 68 (leerjaren 6, 7 en 8). De leerlingen werken in groepen van ongeveer 15 leerlingen en krijgen van meerdere leerkrachten les. Zij leren een planning maken en gaan naar het lokaal waar zij de instructie krijgen die bij hen past. Het taallokaal, het rekenlokaal, het stiltelokaal of werkruimtes om zelfstandig aan je taak te werken.

De ervaringen van deze vorm van organiseren zijn erg positief. We leren nog steeds rekenen, taal, geschiedenis en noem maar op, maar er is meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze denkvaardigheden ontwikkelen, zoals leren-leren volgens Thinking for learning. We gebruiken de Kanjertraining om het sociaal-emotioneel te ondersteunen. 


Klaar voor de toekomst

De maatschappij vraagt om ondernemende, nieuwsgierige en betrokken burgers. Wij begeleiden de kinderen daarin.
Een mooie taak vinden wij!