Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad


Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk
verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft.


Wie heeft er zeggenschap?
De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, ofwel SOPOW. Dit wordt met een
ambtelijke term ook wel het bevoegd gezag genoemd. Statutair is die zeggenschap 
toebedeeld
aan de directeur. Op De Schakel is dat Karin Elburg.

Wie heeft er medezeggenschap?
Het bevoegd gezag kan niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het
bevoegd gezag instanties en personen moet raadplegen voordat hij een besluit 
kan nemen.
Er is dus sprake van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent dat je 
mee mag denken en
praten over zaken op onze school. Dan gaat het zowel over 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen
als arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld 
managementstijl.
Zowel leerkrachten als ouders hebben medezeggenschap.

Wat zijn wettelijke regels?
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS). De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken 
en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. Uitgangspunt van de WMS is dat
er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Naast een MR per school moet ieder
bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen.
In de wet is ook vastgelegd welke bevoegdheden de MR’en en GMR hebben en welke informatie 
de MR of GMR hoort te krijgen van de directie of het bestuur.

Waarom is medezeggenschap belangrijk?
Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Wanneer belang-
hebbenden zelf bij een besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op 
meer draagvlak.
Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van 
groepen personeel of
andere belanghebbenden expliciet aan bod komen. Als de 
medezeggenschap goed geregeld is,
dan hebben zowel medewerkers als het bevoegd gezag, 
en dus de hele school, hier profijt van.

Wie zitten er in de MR?
In een MR zitten leerkrachten en de ouders van leerlingen. Dit is natuurlijk een divers gezelschap
met mogelijk uiteenlopende (deel)belangen. Namens de ouders zijn vertegenwoordigd:
Erik Dijkgraaf en Mariska Hesselink. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Kristi
Timmermans (secretaris) en Heleen Nijweide (voorzitter)
.
Dyantha Veenhuis vertegenwoordigt onze school in de GMR.

Waar gaat het over in de MR?
De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de
jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen.
De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Vragen?
Met vragen kunnen ouders altijd terecht bij de MR-leden!